Contact Us
Mobile No. 087-712-6189/098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105
Line ID: 087-712-6189
Skype ID: thitiporn.doucette
Email: thitiporn536@gmail.com/arnaeduc@gmail.com
 


ผู้ชม
วันนี้ 158
เมื่อวาน 422
ทั้งหมด 437,033
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 167
เมื่อวาน 425
ทั้งหมด 542,423

วีซ่าประเทศอินโดนีเซีย Indonesia Visa   วีซ่าประเทศอินโอนีเซีย 

 (คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียโดยไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้ 30 วัน)
 
 
  เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่ามีดังนี้

     วีซ่าท่องเที่ยว

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า
2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
3.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา
4.หนังสือรับรองงาน หรือ workpermit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) พร้อมสำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสๆเนาถูกต้อง ( ตัวจริง ) 
5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
6.ใบจองโรงแรม ( ถ้ามี )
7.หนังสือมอบอำนาจ 

 
    วีซ่าธุรกิจ

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทจำเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 
2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
3.รูปถ่ายสี 3x4 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา
4.ใบเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย
5.หนังสือรับรองงาน ออกโดย บริษัทในประเทศไทย 
6.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
7.ใบจองตั๋วเครื่อง
8.หนังสือมอบอำนาจ 
 
    วีซ่าธุรกิจพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียระยะเวลา  1 ปี 

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทจำเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 
2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
3.รูปถ่ายสี 3x4 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา
4.ใบเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย
5.ใบรับรองจาก Immgration ในประเทศอินโดนีเซีย
6.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
7.ใบจองตั๋วเครื่อง
8.หนังสือมอบอำนาจ 
 
   ระยะเวลาในการดำเนินการ            3     วันทำการ 
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว     1,380     บาท 
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ           3,060     บาท 
 
    ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย  1500 บาท
 


   << Back
Useful Links
ED​ visa, Thai visa, Retirement visa, Non Immigrant Visa, Marriage Visa
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/091-890-4685
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com
www.arnaeducationservices.co.th


Thai Goverment Link :
Career Jobs Link:
 
เว็บสำเร็จรูป
×