การพัฒนาภาษาสําหรับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Quality & Strategic Management


 

    บริษัทอานา เห็นความสําคัญสําหรับองค์กรที ต้องการพัฒนา และเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพราะภาษาต่างประเทศในสังคมปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิงในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกนํามาซึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้นเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติทีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิตเพื่อความเป็นมืออาชีพในการทํางาน คือ ทํางานของตัวเองอย่างมีคุณภาพ

ทําไมต้องพัฒนาองค์และภาษา

Why Corporate Development?


 

1. ประเทศจะพัฒนาธุรกิจจะเติบโตได้ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเรื่องของคนก่อนเพราะอนาคตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอนาคตของประเทศหรืออนาคตขององค์กรค้นพบว่าอยู่ทีศักยภาพและขีดความสามารถของคนในประเทศและองค์กรนั้นๆ  องค์กรจะเติบโตมีกําไรมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพนักงานในองค์กรดังคำกล่าวของหลายๆผู้นําว่า   “คนคือทรัพยากรทีมีค่าทีสุดขององค์กร”   ไม่ใช่เทคโนโลยีหรือสิงอื่นๆเพราะเทคโนโลยีต่างๆนั้นสามารถหาซื้อได้หากมีเงินทุนแต่หากเป็น คน ถึงแม้จะซื้อได้ก็ได้ไม่ทุกคน เพราะทุน (เงิน)คงหมดก่อนแน่   แต่หากองค์กรสามารถสร้างเองได้จะถูกกว่า ประหยัดกว่า  แล้วยังได้ใจทําให้คนอยู่กับองค์กรได้นานกว่าการไล่ล่าหาซื้อตัวมา

2. การที่มีบุคลากรทีไม่ได้รับการพัฒนาจะทําให้ธุรกิจไม่มีการพัฒนาไปด้วยและไม่สามารถตามคนอื่นทันซึ่งการมีกําลังคนทีได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอนั้นทําให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจโดยการมีกําลังคนทีไม่ยอมรับการพัฒนาการบริหารงานที่สวนทางปลายหอกและคมดาบของคู่แข่งรวมทั้งเป็นการมีกําลังคนทีวิ่ง หนีการพัฒนาทําให้ เกิดสภาวะ หลงป่าการจัดการ หากตระหนักในเรื่องนี้ได้แล้วจะไม่มีการพัฒนาบุคคลได้อย่างไร ซึงการพัฒนาบุคคลจะช่วยให้คนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลต่อธุรกิจอีกด้วย

วัตถุประสงค์ Objective


 

v   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในหัวข้อต่างๆที่จําเป็น เช่น Greeting, Introducing, Requesting, Inviting, Apologizing etc. รวมทังสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงาน (Presentation)

v   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติทีดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมันใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันและการทํางาน

 

เนื้อหาการอบรม

Training Content

 

 

 

v  เนื้อหาในการอบรมภาษาต่างประเทศ เนื้อหาครอบคลุมภาษาอังกฤษทีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติและในชีวิตประจําวันรวมทั้งการทํางาน

v  กิจกรรมการเรียนการสอน

v  คําอธิบายของผู้สอน และการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียนเอง

v  การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม คู่ และรายบุคคล

v  ฝึกฟังเทปทังในและนอกห้องเรียนและฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษา

v  การทํา work Shop ภายใน และ นอกสถานที่

v  การประเมินผล

v  การมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้เรียนจากการทําแบบฝึกหัดและกิจกรรมในห้องเรียน

อาจารย์ทุกท่านนอกจากจะเป็นเจ้าของภาษา มีใบประกาศนียบัตรด้านการสอน CELTA ,TEFL , TESOL, TESL และประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้กับองค์กรในเมืองไทยมาก่อน
กลุ่มเป้าหมาย

v หลักสูตรการอบรมนี้ เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษาทีต้องการพัฒนาความสามารถและเสริมสร้างทักษะด้านการฟังพูดทางภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

v จํานวนผู้เข้ารับการอบรม จํานวนกลุ่ม ไม่ต่ากว่า        คน(หากจํานวนผู้เข้าอบรมต่ำกว่าที่ระบุ ศูนย์ภาษาอบรมภาษาขอสงวนสิทธิไม่เปิดอบรม)

v เงื่อนไขในการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน         ชั่วโมงต่อครั้งเรียนครั้งละชั่วโมง

v ค่าใช้จ่ายในการอบรมชั่วโมงละ , ราคานี้ไม่รวมค่าตําราเรียนและภาษี% ไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าอบรมต่อครั้ง

v สถานทีอบรมสถานทีอบรมหน่วยงานท่าน หรือ ตามเงื่อนไขที่ตกกันครั้งแรกหากโรงเรียนของท่านกําลังมองหาครู/อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศทีมากไปด้วยประสบการณ์การสอนเพื่อนักเรียนของท่านได้มีการพัฒนาทางด้านภาษายิ่งๆขึ้นไปทางเราขอเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือจัดหาครูชาวต่างชาติที่เหมาะสมกับระดับชั้นนักเรียนของท่าน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

หลักสูตรทีเปิดอบรมสําหรับองค์กร

English Course for Organization

 

        

            ออกแบบขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนทีเข้าฝึกอบรมแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะหรือเรียกว่า Tailored Made’ สอนโดยอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา มีคุณภาพ Native Speakers อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์  การวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาอังกฤษขององค์กรหรือกลุ่มผู้เรียนก่อนการอบรม

การจัดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนได้แก่ Paper Test และ Speaking Test

การจัดการอบรมในราคาทีเหมาะสม ทั้งในและนอกสถานที่


·      Business English Conversation  in a workplace  ภาษาอังกฤษในการทำงาน

·      English for Accounting ภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชี

·      English for the Automobile Industry ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

·      English for Banking and Finance ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน

·      English for Cabin Crewภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

·      English for Customer Care ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลลูกค้า

·      English for the Energy Industry ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน

·      English for Hotels ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

·      English for Human Resources ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

·      English for Legal Professionalsภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพด้านกฎหมาย

·      English for Logistics

ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์

·      English for Marketing and Advertising ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา

·      English for Medicine ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์

·      English for Nursing ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล

·      English for Oil and Gas ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจก๊าซและน้ามัน

·      English for the Pharmaceutical Industry ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเภสัชกรรม

·      English for Sales and Purchasing

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดซื้อและจัดจําหน่าย

·      English for Secretaries and Administrative Personnel ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการและการบริหารบุคคล

·      English for Telecoms and IT ภาษาอังกฤษเพื่อโทรคมนาคมและไอที

·      English for Tourism ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว

·      Effective Communication skills for meeting การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุมการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน,Presentation skills ทักษะการนำเสนองาน

·      Customer Service การให้บริการลูกค้า (รับมือกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)

 

-              การให้บริการลูกค้าภายนอกองค์กร

-              ภาษาทีใช้สนทนาทางโทรศัพท์

-              การใช้โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ in English

-              การประชุมเป็นภาษาอังกฤษ Meetings in English

-              การเข้าสังคมโดยใช้ภาษาอังกฤษ Socializing in English

-              English Writing Skills ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ English Reading Skills ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ English Speaking Skills ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ English Listening Skills ทักษะการฟังในภาษาอังกฤษ Report Writing การเขียนรายงาน

-              Emails in English การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ Presentations in English การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

-              Networking in English ระบบเครือข่ายในภาษาอังกฤษ Telephone English การใช้โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ

-              Meetings in English การประชุมเป็นภาษาอังกฤษ Socializing in English


Course Business


 

 

v    ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น (Practical Business English) Stage 1 Elementary

v    ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง (Effective Business English) Stage 2 Pre-intermediate / Stage 3 Intermediate

v    ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับสูง (Professional Business English) Stage 4 Upper-intermediate / Stage 5 Advanced

คุณสมบัติของครูชาวต่างชาติ

Teacher Qualification

 

 

v   รับจัดส่งครูชาวต่างชาติ (Native speaker) เจ้าของภาษาเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆสําหรับภาค English Program  ของโรงเรียน

v   คัดสรรครูต่างชาติ ทั้ง Native และ Non-native  สําเนียงดี ฟังชัด

v   ผ่านการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย

v   มีคุณสมบัติเข้ากับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

v   มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่นๆ พร้อมทีจะถ่ายทอดให้กับนักเรียน

v   รับจัดส่งครูฟิลิปปินส์สําเนียงดี

v   รับจัดส่งครูจีน มากประสบการณ์ ทั้งจากประเทศจีนและประเทศไทย

v   หากท่านกําลังมองหาอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน, ไทย เป็นต้น) ให้แก่บุคลากรในองค์กรของท่าน เราพร้อมทีจะให้บริการจัดส่งครูทังชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมออกแบบหลักสูตรเฉพาะให้แก่องค์กรของท่านในราคาที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaengwattana Immigration Map


ผู้ชม
วันนี้ 227
เมื่อวาน 190
ทั้งหมด 162,521
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 227
เมื่อวาน 219
ทั้งหมด 242,091
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/ 098-329-3588 / 098-287-8990
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com / arnaeduc@gmail.com
Line ID : 0983293588   Skype: Thitiporn.Doucette
www.arnaeducationservices.co.th

Thai Goverment Link :
 
เว็บสำเร็จรูป
×